Yahoo finance API is not available right now, please try again soon...


מסחר באופציות – היסטוריה

המסחר באופציות קיים כבר כמה עשורות שנים, אך רק בשנת 2008 הגיעה המסחר באופציות בינאריות לקהל המשקיעים הרחב. לפני שנת 2008 המסחר באופציות היה נחלתם של אליטות בשוק ההון והתרחש רק כפעילות מסחר מעבר לדלפק והיה נתון להשגחה רגולטרית מינימלית.

המסחר באופציות החל בתחילת שנות השיבעים כשבורסת הנגזרות של שיקגו פתחה את 'בורסת המסחר באופציות של שיקגו' (CBOE) ובכך יצרה את פלטפורמת המסחר הראשונה לאופציות, היא משמשת עד היום כזירת המסחר הגדולה ביותר בעולם באופציות.

במרוצת השנים, הפיקוח על המסחר באופציות בינאריות שופר באופן ניכר ובמקביל עלתה איכות האופציות הנסחרות. בשנת 1973 הוקם איגוד הפיקוח על אופציות (OCC) וזאת למען השקיפות בקנייה ובמכירה של אופציות, וכדי לוודא שהצדדים עומדים בהתחייבויות הרשומות בחוזה ולהעניש גופים שפעלו שלא על פי הרגולאציה.

בשנת 2007, איגוד הפיקוח על האופציות, הגיש הצעה לשינוי החוק וזאת על מנת לאפשר מסחר באופציות בבורסות העולם. ועדת המסחר והביטחונות של ארצות הברית (SEC) אישרה את החוק בראשית שנת 2008, בכך נתנה הועדה תוקף חוקי למסחר באופציות בשווקים פיננסיים בעולם. הבורסה האמריקאית הייתה לבורסה הראשונה בעולם שאפשרה מסחר באופציות בפומבי בחודש מאי של שנת 2008. חודש אחר כך הצטרפה אליה בורסת האופציות של שיקגו.

במהלך השנים האחרונות יש עלייה ניכרת במסחר באופציות וזאת בעקבות הופעתם של כלי עזר ופלטפורמות מתקדמות למסחר באופציות. במקביל הופיעו זירות אינטרנטיות למסחר באופציות שהציעו גמישות רבה ומגוון רחב של אפיקי השקעה, סוגי מסחר ואפשרויות נוספות. לכל אלה ניתן להתאים אסטרטגיות מסחר דינמיות וניתן להגיע לנתח רווחים גבוה ברמת סיכון מינימליות. כמו כן, זירות המסחר באופציות עברו התאמה למכשירי טלפון חכמים ובכך אפשרו לסוחרים להשקיע באופציות בכל עת, ומכל מקום.

המסחר באופציות כיום הוא משיטות המסחר הפופולריות ביותר בשוק ההון וזאת בין השאר כיוון שהוא פשוט בהשוואה לפלטפורמות מסחר אחרות – אפשרויות הבחירה של הסוחר באופציות בינאריות יכולות להסתכם בהערכת כיוון התנועה של הנכס הנסחר. המסחר באופציות נחשב גם בטוח יותר, סכומי הרווח וההפסד קבועים מראש. כמו כן, במסחר באופציות אפשר לפתוח פוזיציות מסחר גדולות גם בסכום השקעה קטן.