Yahoo finance API is not available right now, please try again soon...


מה זה מסחר אופציות?

אופציה היא סוג של אופציה שהמסחר בה פשוט ומתאים גם לאנשים שאינם מתמצאים באופן מקצועי בשוק ההון. המסחר באופציות אלה עובד על עיקרון פשוט של ניחוש מגמה בקשר לערכו של נכס בזמן נתון. על המשקיע לשער האם בפרק זמן נתון ערכו של נכס מסוים יעלה או ירד (למשל: האם ערכו של הדולר יעלה או ירד לעומת השקל?). אם המשקיע שיער נכונה, הוא מרוויח. אם הוא אינו משער נכונה, הוא מפסיד. יתרון נוסף של אופציות אלה, הוא שגובה ההפסד ידוע מראש, והוא בגובה ההשקעה שהמשקיע השקיע ברכישת האופציה. אופציות, בגלל הפשטות שלהן, הפכו בשנים האחרונות לפופולאריות מאד בקרב המשקיעים. המאמר הבא ינסה להסביר, מהן אופציות ואילו סוגים של אופציות כאלה קיימים.

מה זה אופציות?

רבים שואלים את עצמם מה זה אופציות ואיך אפשר להשקיע בהן?

ישנם סוגים שונים של אופציות, עם מאפיינים שונים המבדילים ביניהן.

כל אופציה מתייחסת בעצם לנכס בסיס כל שהוא. רכישת האופציה מקנה למשקיע אפשרות לבצע עסקה עתידית בנכס בסיס זה. הסעיף הראשון שמפריד בין אופציות הינו למעשה בנכס הבסיס עליו מבוססת האופציה. האופציות יכולות לעסוק בנכסי בסיס שונים: מט”ח, זהב, מדד, וכדומה.

השאלה מה זה אופציות מתייחסת גם לשאלת מועד פקיעת האופציה. מועד פקיעת האופציה זהו מאפיין נוסף המבדיל את האופציות אלה מאלה. ישנן אופציות שניתן לממש אותן רק במועד פקיעתן, ואז הן נקראות אופציות אירופאיות, וישנן אופציות שניתן לממש אותן במשך הזמן מתאריך הקניה עד לתאריך הפקיעה ואז הן נקראות אופציות אמריקאיות.

כאשר מגדירים מה זה אופציות צריך גם להגדיר את העסקה המוגדרת באופציה: האם מדובר בעסקת רכש או עסקת מכר. אופציות אלה הרי מאפשרות למשקיע את הזכות לערוך עסקה עתידית לגבי סחורה כלשהיא. העסקה יכולה להיות התחייבות לרכוש את נכס הבסיס במחיר מסוים או למכור את נכס הבסיס במחיר מסוים.

מה זה אופציות ואיך הן משתלמות?

מתי מרוויחים ומתי מפסידים ברכישת אופציות אלה? במידה והמשקיע ניחש נכונה את המגמה יהיה כדאי לו לבצע את העסקה עליה סוכם. במידה והוא לא ניחש נכונה, העסקה לא תהיה כדאית והוא לא יבצעה.

לדוגמה: משקיע משער שבפרק זמן מסוים (תוך 3 שעות) ערך הדולר יעלה מ 3.50 ל 3.70 . במצב זה שווה לו להציע לרכוש את האופציה במחיר של 3.50 ₪. אם הוא שיער נכון, בעוד 3 שעות הוא יקנה בזול דולר ששווה יותר, יוכל למכור את הדולר במחיר החדש ולהרוויח.

במקרה אחר המשקיע יכול לשער שתוך פרק זמן נתון ערך הדולר ירד מ 3.70 ₪ ל 3.50 ₪. במצב כזה משתלם לו להציע למכור ב 3.70 . כך תוך פרק הזמן הנתון הוא ימכור ביוקר דולר ששווה פחות וירוויח.

לימוד קצר של הנושא יכול להניב למשקיעים רווחים יפים.