Yahoo finance API is not available right now, please try again soon...

Monthly Archives: אוקטובר 2015

מסחר באופציות – היסטוריה

המסחר באופציות קיים כבר כמה עשורות שנים, אך רק בשנת 2008 הגיעה המסחר באופציות בינאריות לקהל המשקיעים הרחב. לפני שנת 2008 המסחר באופציות היה נחלתם של אליטות בשוק ההון והתרחש רק כפעילות מסחר מעבר לדלפק והיה נתון להשגחה רגולטרית מינימלית.